Všeobecné obchodní podmínky

Safety Guard International s. r. o., se sídlem Praha 4–Braník, Gončarenkova 627/17, PSČ 147 00, IČO: 645 83 848, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41211 („Safety Guard").

1. Smlouva

Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky a bude vykládána ve všech ohledech v souladu s těmito právními předpisy. Pokud jde o výklad a případné spory týkající se této smlouvy nebo kteréhokoli jejího ustanovení, smluvní strany se dohodly, že se zcela podřídí výhradní jurisdikci soudů České republiky.

Definované výrazy použité v této smlouvě jsou uvedeny v článku 12 této smlouvy.

Používání Služeb, těchto webových stránek a mobilních aplikací vždy podléhá Podmínkám stanoveným v této smlouvě. Služby nejste oprávněn(a) používat, pokud nesouhlasíte s Podmínkami. Pokud jste nezletilý(á) nebo nejste svéprávný(á), může za Vás tuto smlouvu uzavřít pouze zákonný zástupce (např. rodič).

Služby mohou být poskytnuty nejméně na dobu jednoho měsíce (30 dnů).

2. Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Vytvořili jsme zásady ochrany osobních údajů, abyste si byl(a) vědom(a) toho, jak můžete Safety Guard užívat a jakým způsobem Safety Guard jako správce osobních údajů shromažďuje a používá Váš obsah.

Přístup k osobním údajům a aktualizace osobních údajů

Když používáte Služby, snažíme se Vám v dobré víře poskytnout přístup k Vašim osobním údajům a možnost tyto údaje buď opravit, jsou-li nesprávné, nebo je na Vaši žádost odstranit, není-li zákonem požadováno jinak, nebo není-li pro legitimní obchodní účely jejich zachování nutné. Jednotlivé uživatele vždy žádáme, aby se identifikovali a aby označili informace, které mají být zpřístupněny, opraveny nebo odstraněny, a to dříve, než tyto žádosti zpracujeme.

Zpracování osobních údajů

Jednotlivé uživatele žádáme, aby nám poskytli především tyto osobní údaje: i) jméno; ii) příjmení; iii) e-mail; iv) telefonní číslo – tyto kategorie jsou pro poskytování našich Služeb nezbytné – a následující volitelné osobní údaje: i) adresa; ii) datum narození; iii) pohlaví; iv) státní příslušnost; v) preferovaný jazyk komunikace; vi) barva vlasů; vii) barva očí; viii) typ postavy; ix) výška, x) zdravotní stav.

Safety Guard zpracuje a bude uchovávat poskytnuté osobní údaje, aby bylo možné poskytovat služby Vaší osobní ochrany tak, jak je popsáno níže. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání této smlouvy (14 dnů v případě videozáznamů) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů ( „Zákon").

Přístup k informacím a Vaše další práva

Zákon Vám dává právo na přístup k osobním údajům, které o Vás shromažďujeme. Vaše právo na přístup k nim lze uplatnit v souladu se Zákonem tak, že nám zašlete žádost na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Za poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů na základě takové žádosti můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí těchto informací.

Zákon Vám také poskytuje následující oprávnění: (i) právo požadovat opravu osobních údajů, které máme k dispozici, (ii) právo požadovat od nás vysvětlení, existuje-li podezření, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, (iii) právo požadovat nápravu situace, která je v rozporu se Zákonem, což má být provedeno zejména zablokováním, opravením, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a (iv) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě výše uvedeného podezření nebo odmítnutí nápravy situace, která je v rozporu se Zákonem.

Sdílení Vašeho Obsahu a Vašich informací

Berete na vědomí, že jste zodpovědný/á za uchování Vašeho účtu a hesla v tajnosti a za omezení přístupu k Vašemu počítači a mobilnímu telefonu, aby se tak zabránilo neoprávněnému přístupu k Vašemu účtu. Přijímáte odpovědnost za veškeré činnosti prováděné pod Vaším účtem nebo heslem. Měl(a) byste přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění, aby Vaše heslo zůstalo utajeno a v bezpečí, a neprodleně nás informovat, pokud máte jakýkoliv důvod domnívat se, že se s Vaším heslem seznámil někdo jiný, nebo v případě, že Vaše heslo je nebo by mohlo být používáno neoprávněným způsobem. Žádné třetí osobě nesmíte dovolit přístup k Vašemu účtu.

Opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů

Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem a neoprávněnou změnou, prozrazením nebo zničením dat. Patří k nim naše vlastní audity postupů shromažďování, ukládání a zpracování osobních údajů a bezpečnostních opatření, včetně vhodného šifrování a fyzických bezpečnostních opatření na ochranu proti neoprávněnému přístupu k systémům, ve kterých osobní údaje ukládáme.

Omezujeme přístup zaměstnanců, dodavatelů a zástupců Safety Guard k osobním údajům tak, aby se k nim dostali jen ti, kteří tyto informace potřebují znát, aby je bylo možné naším jménem zpracovávat. Tito jednotlivci jsou vázáni mlčenlivostí a mohou podléhat disciplinárním opatřením včetně ukončení pracovního poměru nebo spolupráce, stejně jako trestnímu stíhání, pokud tyto povinnosti nesplní. Osobní údaje mohou být ke zpracování předávány do zahraničí. Zpracovatelem osobních údajů je Panicguard Limited, 16 Bromells, Velká Británie.

Jak používáme Obsah

Safety Guard může kdykoliv po dobu trvání této smlouvy používat Váš Obsah při poskytování Služeb různými způsoby, a to včetně následujících:

Budeme se snažit sledovat a zaznamenávat polohu Vašeho telefonu poté, co bude Safety Guard aktivován v souladu s jeho správným použitím.

Budeme se snažit popsat pozici Vašeho telefonu a Vaše údaje nám známé příslušnému ARC, Vaší zvolené kontaktní osobě a/nebo bezpečnostním složkám.

Tyto informace mohou být dále sděleny v anonymizované podobě třetím osobám; Vaše jméno nebo adresu nebudeme bez Vašeho souhlasu zveřejňovat.

Používáme lokalizační služby API přímo ve Vašem telefonu ke zjištění a sledování Vaší polohy. Vypnutí této funkce způsobí, že aplikace nebude plně fungovat, a my tak nebudeme moci poskytnout pomoc v případě, že budete v nebezpečí.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že naše zásady ochrany osobních údajů uvedené v tomto článku 2 Podmínek se mohou kdykoliv po dobu trvání této smlouvy měnit. Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudeme omezovat Vaše oprávnění plynoucí z těchto zásad ochrany osobních údajů. Veškeré změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce, a pokud půjde o významné změny, poskytneme Vám výraznější oznámení (včetně – u některých služeb – oznámení o změnách zásad ochrany osobních údajů e-mailem).

3. Obsah a duševní vlastnictví

Neposkytujete nám vlastnická práva k žádnému Obsahu, který nahrajete na web Safety Guard prostřednictvím mobilní aplikace Safety Guard. Jste oprávněn(a) určovat, jak mají být tato data sdílena s Vaší kontaktní osobou, a to prostřednictvím Vašeho osobního účtu na webových stránkách Safety Guard.

4. Prohlášení a záruky

Vždy vynakládáme maximální úsilí, aby provoz Safety Guard byl řízen tak, jak je uvedeno v této smlouvě, ale nemůžeme to zaručit. Vaše pomoc v tomto procesu je velmi důležitá a zahrnuje následující závazky, na které spoléháme jako na právně významná prohlášení a záruky, na jejichž základě jsme souhlasili s uzavřením této smlouvy s Vámi:

 • Nebudete na Safety Guard posílat nebo jinak zveřejňovat nevyžádáná obchodní sdělení (jako například spam).
 • Nebudete shromažďovat obsah ani informace jiných uživatelů ani nebudete jinak získávat přístup k Safety Guard, včetně použití automatizovaných prostředků (jako jsou softwarové nástroje typu harvesting bots, robots, spiders nebo scrapers).
 • Nebudete nahrávat viry nebo jiný škodlivý software.
 • Nebudete požadovat přihlašovací údaje nebo přístup k účtu patřícímu někomu jinému.
 • Nebudete vydírat, zastrašovat ani obtěžovat jiného uživatele.
 • Nebudete zveřejňovat obsah, který je nenávistný, zastrašující, pornografický, podněcující násilí, obsahující nahotu nebo zjevné či bezdůvodné násilí.
 • Nebudete Safety Guard používat k žádným nezákonným, zavádějícím, škodlivým nebo diskriminačním aktivitám.
 • Nebudete dělat nic, co by mohlo znemožnit, přetížit nebo narušit řádné fungování Safety Guard, jako je například útok DDoS.
 • Nezprostředkujete ani nebudete podporovat jakékoliv porušení této smlouvy.
 • Získáte příslušný souhlas k použití kontaktní informace třetí osoby před tím, než takové údaje zanesete do aplikace.

5. Omezení používání Služeb

Uživatelé Safety Guard poskytují svá skutečná jména a informace a náš záměr je uchovat tato data tak bezpečně, jak je uvedeno v této smlouvě, k čemuž potřebujeme Vaši pomoc. Zde následují některé Vaše závazky ohledně registrace a udržování bezpečnosti Vašeho účtu, na které se spoléháme jako na právně významná prohlášení při uzavření této smlouvy:

 • Nebudete poskytovat Safety Guard žádné falešné osobní údaje a bez svolení nevytvoříte účet pro někoho jiného než pro sebe nebo pro osobu, jejímž jste zákonným zástupcem (tj. např. rodič).
 • Nevytvoříte více než jeden osobní profil.
 • Zablokujeme-li Váš účet, nebudete se bez našeho souhlasu snažit vytvořit další.
 • Nebudete používat svůj osobní profil pro svůj vlastní komerční zisk.
 • Budete kontaktní informace třetích osob a Obsah udržovat přesný a aktuální.
 • Nebudete sdílet své heslo, neumožníte nikomu jinému přístup na Váš účet ani nebudete dělat cokoliv jiného, co by mohlo ohrozit bezpečnost Vašeho účtu.
 • Nepřevedete svůj účet na nikoho jiného.

Ochrana práv ostatních osob: Respektujeme práva ostatních lidí a očekáváme, že budete dělat totéž.

 • Nebudete nahrávat obsah ani provádět na Safety Guard jakékoli kroky, které porušují nebo omezují práva někoho jiného nebo jinak porušují právní předpisy.
 • Můžeme odstranit jakýkoliv obsah nebo informace, které zveřejníte na Safety Guard, pokud se domníváme, že je to v rozporu s předchozím bodem.
 • Nebudete bez našeho předchozího písemného souhlasu používat naše autorská díla nebo ochranné známky, ani jakákoliv zaměnitelná označení.

6. Odkazy

Služby mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky, které nejsou ve vlastnictví a/nebo správě Safety Guard.

Berete na vědomí a akceptujete, že Safety Guard nemá žádnou kontrolu nad dostupností, obsahem, zásadami nebo postupy takových webových stránek a nepřebírá za ně žádnou zodpovědnost.

Použití takových webových stránek může podléhat odlišným právním podmínám a pravidlům a Vy máte povinnost se seznámit s povahou a rozsahem takových ujednání při rozhodování, zda dané webové stránky použijete.

7. Cena a platby

Naše ceny a dodatečné nebo zvláštní platební podmínky (pokud existují) jsou uvedeny na našich webových stránkách v sekci SafetyGuard.cz/ceny. Standardní podmínky úhrady jsou uvedeny níže. Služby Vám budou aktivovány do 24 hodin od okamžiku přijetí platby Vašeho prvního Měsíčního poplatku. V ceně prvního Měsíčního poplatku je zahrnuto i zakoupení „SOS přívěsku“ a aktivace SIM karty. Zakoupením „SOS přívěsku“ se stáváte jeho vlastníkem, SIM karta zůstává ve vlastnictví Safety Guard a po ukončení smlouvy jste povinni tuto SIM kartu vrátit Safety Guard. O přijetí platby a o aktivaci Služeb Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

Zavazujete se platit Safety Guard Měsíční poplatky v plné výši k datu jejich splatnosti, a to za celé Zúčtovací období. Vaše Zúčtovací období je určeno datem, kdy obdržíme platbu Vašeho prvního Měsíčního poplatku, o čemž Vás budeme
informovat e-mailem. Služby Vám mohou být poskytnuty pouze v případě, že dojde k zaplacení Měsíčního poplatku. Prostřednictvím e-mailu Vás budeme informovat o ukončení této smlouvy a o zastavení poskytování Služeb jako následku nezaplacení Měsíčního poplatku.

Platba Měsíčních poplatků za Služby Safety Guard musí být provedena inkasem nebo převodem na bankovní účet Safety Guard.

Safety Guard si vyhrazuje právo na změnu Měsíčních poplatků a/nebo zavedení nových poplatků, a to kdykoliv po dobu trvání této smlouvy s tím, že o tom bude informovat nejméně 14 dnů předem. Jakékoli změny výše Měsíčních poplatků nabudou účinnosti od nejbližšího následujícího Zúčtovacího období za předpokladu, že toto Zúčtovací období začne nejdříve za 15 dnů od okamžiku uveřejnění informace o změně výše Měsíčního poplatku. Pokud nebudete souhlasit se změnou Měsíčního poplatku a/nebo zavedením nového poplatku můžete tuto smlouvu ukončit kdykoli v průběhu Výpovědní doby. To, že budete Služby používat po uplynutí Výpovědní doby, budeme považovat za důkaz, že jste takovou
změnu Měsíčních poplatků přijal(a).

Z částek po splatnosti budete povinni platit zákonný úrok z prodlení. Úročené období počíná běžet od data splatnosti až do přijetí plné výše úhrady ze strany Safety Guard, ať již k tomu dojde před nebo po datu příslušného rozsudku a aniž jsou dotčena jakákoli jiná práva nebo právní prostředky nápravy Safety Guard.

8. Ukončení této smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Buď Vy, nebo Safety Guard může ukončit tuto smlouvu s výpovědní dobou 30 dnů.

Od této smlouvy můžete bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů od okamžiku jejího uzavření. V případě takového odstoupení od smlouvy Vám bude vrácena pouze poměrná část Měsíčního poplatku za poskytnutné Služby. Odstoupení lze učinit prostřednictvím e-mailu.

Vezměte prosím na vědomí: pouhé smazání/odebrání aplikace Safety Guard z Vašeho telefonu samo o sobě neukončí tuto smlouvu, neboť ukončení bude účinné pouze tehdy, pokud bude provedeno v souladu s těmito Podmínkami.

9. Změny

Tyto Podmínky můžeme změnit, pokud Vám poskytneme předchozí upozornění (nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti takové změny) a možnost se vyjádřit nebo tuto smlouvu vypovědět. Pokud budete po okamžiku změny Podmínek služby používat, budeme to považovat za přijetí pozměněných Podmínek.

10. Spory

Budete-li vznášet jakýkoli nárok, budete-li mít důvod k podání žaloby nebo vedení sporu („nárok") s námi vyplývající z této smlouvy nebo související s touto smlouvou nebo se Safety Guard, bude řešen výhradně podle českého práva. Tato smlouva a každý nárok, který by mohl vzniknout mezi námi a Vámi, se bude řídit zákony České republiky bez ohledu na kolizní normy.

Domnívate-li se, že Safety Guard porušil jakoukoli svou povinnost vyplývající z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, můžete podat stížnost přímo Safety Guard. V případě, že nebudete spokojeni s výsledkem či řešením Vaší stížnosti, můžete se obrátit na příslušný soud, Českou obchodní inspekci nebo jiný příslušný dozorový orgán.

Pokud někdo vznese vůči nám nárok týkající se Vašich aktivit, obsahu nebo informací na Safety Guard, máte povinnost k náhradě škody (včetně přiměřených právních poplatků a nákladů) vzniklé Safety Guard v souvislosti s takovým nárokem.

12. Definice

„Datum aktivace" znamená den, ve kterém dojde k aktivaci Služeb, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku přijetí platby Vašeho prvního Měsíčního poplatku.

„Safety Guard" znamená poskytovatel Služeb a funkce a služby, které zpřístupňujeme, a to prostřednictvím naší mobilní aplikace i na webových stránkách safetyguard.cz.

„SOS přívěsek“ znamená zařízení, jehož zakoupením u Safety Guard se stáváte jeho vlastníkem a jehož prostřednictvím vysíláte do Monitorovacího centra informaci o Poplachu.

„Obsah" znamená jakýkoliv obsah a/nebo informace, které zveřejníte jako příspěvek na Safety Guard, včetně zejména jakéhokoliv obsahu a/nebo informací o Vás a Vašich aktivitách.

„ARC" nebo „Monitorovací centrum“ znamená jakýkoliv pult centrální ochrany („Alarm Response Centre") vlastněný a/nebo provozovaný třetí osobou ve prospěch Safety Guard, který bude tvořit součást Služeb.

„údaje" znamenají obsah a informace, které třetí osoby mohou načíst ze Safety Guard nebo poskytnout Safety Guard přes webové stránky.

Pod pojmem „zveřejnit" myslíme umístění příspěvku na Safety Guard nebo jiné zpřístupnění naší společnosti (například pomocí aplikace).

„Kontakt" znamená kontaktní údaje třetích osob, které jste nám dal(a) k dispozici, když jste se registroval(a) k použití Safety Guard, přičemž tyto kontaktní údaje mohou být kdykoliv po dobu trvání této smlouvy změněny nebo aktualizovány.

„Detaily" znamenají ty detaily, které jste nám poskytl(a), a o kterých jste si vědom(a), že mohou být zveřejněny v souladu s Podmínkami.

Pod pojmem „použití" máme na mysli užití, rozmnožování, veřejnou produkci nebo zpřístupnění, distribuci, úpravu a překlad.

„Aplikace" znamená jakoukoli aplikaci nebo webovou stránku, která používá nebo přistupuje k Platformě, a dále i cokoliv jiného, co od nás získá nebo převezme data. Pokud již k Platformě nepřistupujete, ale všechna Vaše data nebyla odstraněna, bude výraz aplikace platit, dokud data neodstraníte.

Pod pojmem „Služby" míníme služby Safety Guard, jak jsou kdykoliv po dobu trvání této smlouvy popsány na našich webových stránkách, a které jsou určeny státním příslušníkům České republiky nebo osobám, které mají v České republice bydliště.

„Duševní vlastnictví" znamená veškerá práva duševního vlastnictví obsažená nebo spojená s Obsahem, včetně zejména autorských práv, vzorů, obchodních jmen a ochranných známek, patentů (a případných patentových přihlášek), důvěrných informací, know-how, a to v každém jednotlivém případě (jsou-li způsobilé k registraci) registrovaných i neregistrovaných.

„Podmínky" znamenají ujednání této smlouvy.

„Měsíční poplatky" znamenají ceny splatné za Služby, jak jsou uvedeny na našich webových stránkách.

„Zúčtovací období" znamená období, za které jsou placeny Služby; počátek Zúčtovacího období je určen Datem aktivace.

„Výpovědní doba" znamená časový úsek počínající okamžikem přijetí oznamení o změnách Měsíčních poplatků a končící nejbližším nebo dalším následujícím Zúčtovacím obdobím, jak uvedeno v článku 7 Podmínek.

13. Ostatní ujednání

Tyto Podmínky a smluvní ujednání uvedená v tomto dokumentu obsahují úplnou dohodu mezi Vámi a Safety Guard a nahrazují veškeré předchozí smlouvy, dohody nebo ujednání. Smlouva nabývá účinnosti Datem aktivace za předpokladu, že dojde k zaplacení prvního Měsíčního poplatku v souladu s těmito Podmínkami.

Berete na vědomí a souhlasíte, že jste nebyl(a) nucen(a) tuto smlouvu uzavřít na základě jakéhokoli prohlášení, záruky, vyjádření, smlouvy nebo jakékoliv dohody, která by byla učiněna přímo námi nebo v souvislosti se Safety Guard, s výjimkou případů, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

Pokud bude jakákoliv část této smlouvy shledána nevymahatelnou, zůstane zbývající část platná a účinná.

Pokud nebudeme vymáhat jakákoli oprávnění plynoucí z této smlouvy, nebude to považováno za zřeknutí se ani těchto, ani jiných práv.

Všechny změny nebo zrušení těchto Podmínek musí být učiněny písemně a námi podepsány.

Nejste oprávněn(a) bez našeho souhlasu převádět žádná svá práva nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek na někoho jiného.

Všechny naše povinnosti a oprávnění vyplývající z těchto Podmínek jsou volně převoditelné v souvislosti s fúzí, akvizicí nebo prodejem majetku nebo ze zákona nebo jiným způsobem.

Nic v těchto Podmínkách nám nebrání v tom, abychom postupovali v souladu s právními předpisy.

Tyto Podmínky nezakládají žádná oprávnění třetím osobám.

Při používání Safety Guard nebo přístupu k němu budete dodržovat všechny platné zákony.