Všeobecné obchodní podmínky (dále také “VOP”)

Safety Guard International s. r. o., se sídlem Praha 4–Braník, Gončarenkova 627/17, PSČ 147 00, IČO: 645 83 848, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 41211 (dále také „Safety Guard" nebo “pomocVnebezpečí.cz”).

1. Smlouva

Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky a bude vykládána ve všech ohledech v souladu s těmito právními předpisy. Pokud jde o výklad a případné spory týkající se této smlouvy nebo kteréhokoli jejího ustanovení, smluvní strany se dohodly, že se zcela podřídí výhradní jurisdikci soudů České republiky.

Definované výrazy použité v této smlouvě jsou uvedeny v článku 12 této smlouvy.

Používání Služeb, webových stránek a mobilních aplikací vždy podléhá Podmínkám stanoveným v této smlouvě. Služby nejste oprávněn(a) používat, pokud nesouhlasíte s Podmínkami. Pokud jste nezletilý(á) nebo nejste svéprávný(á), může za Vás tuto smlouvu uzavřít pouze zákonný zástupce (např. rodič).

Služby mohou být poskytnuty nejméně na dobu jednoho měsíce (30 dnů).

2. Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Vytvořili jsme zásady ochrany osobních údajů, abyste si byl(a) vědom(a) toho, jak můžete Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) užívat a jakým způsobem Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) jako správce osobních údajů shromažďuje a používá Váš obsah.

Přístup k osobním údajům a aktualizace osobních údajů

Když používáte Služby, snažíme se Vám v dobré víře poskytnout přístup k Vašim osobním údajům a možnost tyto údaje buď opravit, jsou-li nesprávné, nebo je na Vaši žádost odstranit, není-li zákonem požadováno jinak, nebo není-li pro legitimní obchodní účely jejich zachování nutné. Jednotlivé uživatele vždy žádáme, aby se identifikovali a aby označili informace, které mají být zpřístupněny, opraveny nebo odstraněny, a to dříve, než tyto žádosti zpracujeme.

Zpracování osobních údajů

Smluvní strany potvrzují, že výměna osobních údajů je nezbytná k tomu, aby smluvní strany si mohly vzájemně poskytnout plnění definované těmito obchodními podmínkami.

Jednotlivé uživatele žádáme, aby nám poskytli především tyto osobní údaje: i) jméno; ii) příjmení; iii) e-mail; iv) telefonní číslo; v) adresa.

Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) zpracuje a bude uchovávat poskytnuté osobní údaje, aby bylo možné poskytovat služby Vaší osobní ochrany tak, jak je popsáno níže. Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu trvání této smlouvy a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon").

Používáním služeb Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) berete na vědomí, že na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/079 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále take “GDPR Nařízení”), společnost Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) jako zpracovatel zpracovává osobní údaje dle GDPR Nařízení za účelem i) splnění závazků vyplývajících ze smlovuy (není zpracovávána zvláštní kategorie osobních údajů ani nejsou osobní údaje zpracovávány třetími osobami pro marketingové účely), ii) za účelem plnění právních povinností.

Dále, smluvní strany se zavazují ke splnění následujících povinností ve vztahu k osobním údajům, zejména i) Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) disponuje všemi oprávněními potřebnými ke zpracování osobních údajů zpracovatelem dle tohoto dodatku, ii) Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) přijal bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření s přihlédnutím ke stavu techniky, povaze zpracování, rozsahu zpracování, kontextu zpracování a účelům zpracování k zabránění jakéhokoli narušení poskytnutých osobních údajů, iii) Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) bude zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění smlouvy; výjimkou jsou pouze případy, kdy jsou určité povinnosti uloženy přímo právním předpisem, iv) zákazník bude Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) poskytovat součinnost při plnění jeho povinností v rámci Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), v) Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) po ukončení smlouvy bude osobní údaje zpracovávané archivovat po zákonem stanovenou dobu, případně déle, pokud toto vyžaduje jiný právní předpis. Po uplynutí doby archivace dle předchozí věty se zavazuje naložit s osobními údaji v souladu s právními předpisy.

Přístup k informacím a Vaše další práva

Zákon Vám dává právo na přístup k osobním údajům, které o Vás shromažďujeme. Vaše právo na přístup k nim lze uplatnit v souladu se Zákonem tak, že nám zašlete žádost na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Za poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů na základě takové žádosti můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí těchto informací.

Zákon Vám také poskytuje následující oprávnění: (i) právo požadovat opravu osobních údajů, které máme k dispozici, (ii) právo požadovat od nás vysvětlení, existuje-li podezření, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem, (iii) právo požadovat nápravu situace, která je v rozporu se Zákonem, což má být provedeno zejména zablokováním, opravením, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a (iv) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě výše uvedeného podezření nebo odmítnutí nápravy situace, která je v rozporu se Zákonem.

Opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů

Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření na ochranu před neoprávněným přístupem a neoprávněnou změnou, prozrazením nebo zničením dat. Patří k nim naše vlastní audity postupů shromažďování, ukládání a zpracování osobních údajů a bezpečnostních opatření, včetně vhodného šifrování a fyzických bezpečnostních opatření na ochranu proti neoprávněnému přístupu k systémům, ve kterých osobní údaje ukládáme.

Omezujeme přístup zaměstnanců, dodavatelů a zástupců Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) k osobním údajům tak, aby se k nim dostali jen ti, kteří tyto informace potřebují znát, aby je bylo možné naším jménem zpracovávat. Tito jednotlivci jsou vázáni mlčenlivostí a mohou podléhat disciplinárním opatřením včetně ukončení pracovního poměru nebo spolupráce, stejně jako trestnímu stíhání, pokud tyto povinnosti nesplní. Osobní údaje nejsou zpracovávány třetí stranou.

Jak používáme Obsah

Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) může kdykoliv po dobu trvání této smlouvy používat Váš Obsah při poskytování Služeb různými způsoby, a to včetně následujících:

Budeme se snažit popsat pozici Vašeho zařízení a Vaše údaje nám známé příslušnému Operátorovi služby Pomoc v nebezpečí, Vašim zvoleným kontaktním osobám (tzv. Nouzovým kontatkům) a/nebo složkám Integrovaného záchranného systému.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že naše zásady ochrany osobních údajů uvedené v tomto článku 2 Podmínek se mohou kdykoliv po dobu trvání této smlouvy měnit. Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudeme omezovat Vaše oprávnění plynoucí z těchto zásad ochrany osobních údajů. Veškeré změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce, a pokud půjde o významné změny, poskytneme Vám výraznější oznámení (včetně – u některých služeb – oznámení o změnách zásad ochrany osobních údajů emailem).

3. Obsah a duševní vlastnictví

Neposkytujete nám vlastnická práva k žádnému Obsahu. Jste oprávněn(a) (a) určovat, jak mají být tato data sdílena s Vaší kontaktní osobou/ osobami, a to prostřednictvím Vašeho sdělení nebo na webových stránkách Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz).

4. Prohlášení a záruky/ Omezení používání Služeb

Vždy vynakládáme maximální úsilí, aby provoz Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) byl řízen tak, jak je uvedeno v této smlouvě, ale nemůžeme to zaručit. Vaše pomoc v tomto procesu je velmi důležitá a zahrnuje následující závazky, na které spoléháme jako na právně významná prohlášení a záruky, na jejichž základě jsme souhlasili s uzavřením této smlouvy s Vámi:

  • Nebudete na Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) posílat nebo jinak zveřejňovat nevyžádáná obchodní sdělení (jako například spam).
  • Nebudete Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) používat k žádným nezákonným, zavádějícím, škodlivým nebo diskriminačním aktivitám.
  • Nezprostředkujete ani nebudete podporovat jakékoliv porušení této smlouvy.
  • Získáte příslušný souhlas k použití kontaktní informace třetí osoby/ Nouzového konaktu před tím, než takové údaje sdělíte Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz).

Ochrana práv ostatních osob: Respektujeme práva ostatních lidí a očekáváme, že budete dělat totéž.

5.

Odkazy.

Služby mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky, které nejsou ve vlastnictví a/nebo správě Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz).

Berete na vědomí a akceptujete, že Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) nemá žádnou kontrolu nad dostupností, obsahem, zásadami nebo postupy takových webových stránek a nepřebírá za ně žádnou zodpovědnost.

Použití takových webových stránek může podléhat odlišným právním podmínám a pravidlům a Vy máte povinnost se seznámit s povahou a rozsahem takových ujednání při rozhodování, zda dané webové stránky použijete.

6.

Popis a podmínky smlouvy týkající se monitorovacích služeb pro majitele SOS Přívěsků.

Monitorovací služby budou majitelům SOS Přívěsků poskytovány následujícím způsobem: 

Monitorování.

Společnost Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) vynaloží přiměřené úsilí pro monitorování SOS Přívěsků a přiměřené úsilí k reakci na všechna upozornění 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kromě toho se Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k určení přibližné polohy SOS Přívěsku v době přijetí upozornění. Pokud Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) přijme z SOS Přívěsku upozornění, vynaloží přiměřené úsilí k neprodlenému kontaktování daného zákazníka a zjištění, zda potřebuje pomoc.

Pokud není pomoc vyžadována.

Pokud se zákazník vyjádří, že pomoc nepotřebuje, nebo pokud k tomu Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) dle svého uvážení dospěje sama, nepodnikne ve vztahu k přijatému upozornění žádné kroky.

Požadavek o netísňovou pomoc.

Pokud Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) kontaktuje zákazníka, který se vyjádří, že vyžaduje netísňovou pomoc, nebo pokud k tomu společnost dle vlastního uvážení sama dospěje, vynaloží přiměřené úsilí k obrácení se na jeden nebo více z uvedených zákazníkových Nouzových kontaktů se skutečností, že zákazník vyžaduje netísňovou pomoc. V případě, že je možné určit přibližnou polohu, odkud bylo upozornění odesláno, Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) Nouzovému kontaktu tuto polohu sdělí.

Po předání informací Nouzovému kontaktu tato osoba přebírá zodpovědnost za podniknutí kroků, které s ohledem na zákazníka uzná za vhodné.

Pokud se společnosti Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) nepodaří navázat spojení s žádným z uvedených Nouzových kontaktů, vynaloží přiměřené úsilí k informování zákazníka o skutečnosti, že jeho Nouzové kontakty nejsou k dispozici. 

Navázání spojení bez hlasu, s možností určení polohy.

Pokud Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) obdrží upozornění z SOS Přívěsku; a pokud dle vlastního uvážení určí, že se přibližná poloha upozornění shoduje s domácí adresou zákazníka, a přitom se se zákazníkem nepodaří navázat hlasový kontakt, potom Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) kontaktuje jednoho nebo vice Nouzových kontaktů zákazníka, aby tyto osoby informovala, že zákazník spustil Poplach, je doma, ale nedaří se s ním navázat hlasové spojení. Po předání informací Nouzovému kontaktu tato osoba přebírá zodpovědnost za podniknutí kroků, které s ohledem na zákazníka uzná za vhodné.

Pokud se společnosti Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) nepodaří navázat spojení s žádným z uvedených Nouzových kontaktů, kontaktuje tísňové služby. Kromě toho Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) vynaloží přiměřené úsilí ke spojení se s jedním nebo více Nouzovými kontakty zákazníka, aby tyto osoby informovala o kontaktování tísňových služeb. 

Navázání spojení bez hlasu, s možností určení polohy, pokračování.

Pokud Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) obdrží upozornění z SOS Přívěsku; a pokud je možné určit přibližnou polohu místa, odkud bylo upozornění odesláno; a pokud se Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) s nositelem SOS Přívěsku nepodaří navázat hlasový kontakt, pak: (i) Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) vynaloží přiměřené úsilí k navázání styku s jedním nebo více zákazníkových Nouzových kontaktů, aby těmto osobám sdělila přibližnou polohu upozornění a informovala je, že zákazník spustil Poplach, ale nepodařilo se s ním navázat hlasové spojení. (ii)  Pokud se Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz)nepodaří spojit s žádným z Nouzových kontaktů zákazníka, kontaktuje tísňové služby. (iii) Podaří-li se alespoň jednomu Nouzovému kontaktu předat příslušné informace o situaci, tato osoba přebírá zodpovědnost za podniknutí kroků, které s ohledem na zákazníka anebo tísňové služby uzná za vhodné. 

Navázání kontaktu bez hlasu, bez možnosti určení polohy.

Pokud Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) obdrží upozornění z SOS Přívěsku a nepodaří-li se určit polohu, ze které bylo upozornění odesláno; a pokud se Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) nepodaří s zákazníkem navázat hlasový kontakt, potom: (i) Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) vynaloží přiměřené úsilí k navázání spojení s jedním nebo více Nouzových kontaktů zákazníka, aby tyto osoby upozornila, že obdržela ze zákazníkova SOS Přívěsku upozornění, ale nepodařilo se jí s ním navázat kontakt ani určit jeho přibližnou polohu. (ii) Po předání informací Nouzovému kontaktu tato osoba přebírá zodpovědnost za podniknutí kroků, které s ohledem na zákazníka uzná za vhodné. (iii) v případě, že se Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) nepodaří navázat spojení s ani jedním z Nouzových kontaktů zákazníka, společnost vynaloží přiměřené úsilí ke kontaktování jakékoli jiné osoby uvedené v zákazníkově složce. (iv) Podaří-li se Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) spojit s alespoň jedním z zákazníkových Nouzových kontaktů a tato osoba společnosti poskytne radu o možné zákazníkově poloze a pokud se Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) dle vlastního uvážení rozhodne, že: (a) se jedná o Nouzovou situaci, budou kontaktovány tísňové služby; nebo (b) se o Nouzovou situaci nejedná, pak nebudou s ohledem na obdržené upozornění podniknuty žádné další kroky.

Navázání hlasového kontaktu, bez možnosti určení polohy.

Obdrží-li Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) upozornění z SOS Přívěsku; a pokud se jí s majitelem SOS Přívěsku podaří navázat hlasové spojení a zákazník se vyjádří, že vyžaduje pomoc v tísni, nebo pokud k tomu pracovník Monitorovacího centra Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) dle vlastního uvážení dospěje sám(a); a pokud se Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) nepodaří jakkoli zjistit přibližnou polohu, odkud bylo upozornění odesláno, pak: (i) Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) vynaloží přiměřené úsilí ke spojení se s jedním nebo více zákazníkových Nouzových kontaktů a informování těchto osob o obdržení upozornění z SOS Přívěsku a skutečnosti, že nelze určit přibližnou polohu, odkud bylo upozornění odesláno. (ii) Po předání informací Nouzovému kontaktu tato osoba přebírá zodpovědnost za podniknutí kroků, které s ohledem na zákazníka uzná za vhodné. (iii) V případě, že se Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) nepodaří navázat spojení s ani jedním z Nouzových kontaktů zákazníka, společnost vynaloží přiměřené úsilí ke kontaktování jakékoli jiné osoby uvedené v zákazníkově složce. (iv) Podaří-li se Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) spojit s jedním z zákazníkových kontaktů, přičemž tato osoba společnosti poskytne radu o možné zákazníkově poloze, a pokud se Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) dle vlastního uvážení rozhodne, že: (a) se jedná o Nouzovou situaci, budou kontaktovány tísňové služby; nebo (b) se o Nouzovou situaci nejedná, pak nebudou s ohledem na obdržené upozornění podniknuty žádné další kroky. (v) Pokud zákazník žádné kontakty neuvede, nebo se Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) s žádným z Nouzových kontaktů nepodaří spojit, nebudou s ohledem na obdržené upozornění podniknuty žádné další kroky. 

Navázání hlasového kontaktu, s možností určení polohy.

Pokud Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) obdrží upozornění z SOS Přívěsku; a  pokud je možné určit přibližnou polohu místa, odkud bylo upozornění odesláno; a pokud se Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) s nositelem SOS Přívěsku podaří navázat hlasový kontakt a zákazník se vyjádří, že vyžaduje pomoc v tísni, anebo k tomu Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) dle vlastního uvážení dospěje sama, pak: (i) Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) kontaktuje tísňové služby a sdělí jim přibližnou polohu, odkud bylo upozornění odesláno. (ii) Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) dále vynaloží přiměřené úsilí ke spojení se s jedním z zákazníkových Nouzových kontaktů a informování těchto osob o skutečnosti, že byly kontaktovány tísňové služby a sdělí jim přibližnou polohu, odkud bylo upozornění odesláno. Nepodaří-li se Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) s alespoň jedním z zákazníkových Nouzových kontaktů navázat spojení, pak společnost vynaloží přiměřené úsilí k zanechání zprávy. (iii) Pokud se Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) spojí s jedním ze zákazníkových Nouzových kontaktů, je zodpovědností této osoby dle jejího uvážení podniknout jakékoli další kroky s ohledem na zákazníka anebo tísňové služby. 

7.

Povinnosti zákazníka

Zákazník souhlasí s:

1. Povinností pravidelně dobíjet baterie SOS Přívěsku dle pokynů v uživatelské příručce. Zákazník bere na vědomí, že SOS Přívěsek obsahuje interní baterii a že v případě jejího vybití zařízení nefunguje a nelze navázat spojení se sítí GSM. Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že společnost Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) nenese odpovědnost upozornit zákazníka nebo jeho Nouzové kontakty na skutečnost, že je baterie SOS Přívěsku téměř nebo zcela vybitá.

2. Povinností si přečíst a dodržovat instrukce uvedené v uživatelské příručce k SOS Přívěsku.

3. Povinností používat SOS Přívěsek a monitorovací služby v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a nepoužívat zařízení nepovoleným způsobem.

4. Povinností poskytnout údaje o Nouzových kontaktech, případných běžných kontaktech a místních tísňových službách.

5. Zákazem použití SOS Přívěsku jinými osobami.

6. Povinností vypnutí SOS Přívěsku před cestováním v letadle.

7. Povinností upozornit Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) před vrácením SOS Přívěsku k servisu a jeho vypnutím. 

7.

Souhlas s limitací služeb, reklamace.

Společnost Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) k přijímání signálů a upozornění z SOS Přívěsků využívá polohovací signály ze satelitů (GPS) a GSM komunikační sítě třetích stran. Zákazník výslovně souhlasí a bere na vědomí, že se k SOS Přívěsku vztahují následující omezení:

1. Signál SOS Přívěsku závisí na dostupnosti bezdrátového systému GSM.

2. Bezdrátový systém GSM nemá úplné pokrytí a není bez výpadků. U tohoto systému hrozí rizika mimo jiné jako nedostatečné pokrytí, rušení, výpadky, ztráta dat, zpoždění přenosů a další výkonnostní omezení. Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) nemá nad těmito riziky kontrolu a nijak za ně nezodpovídá;

3. Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) nijak nezaručuje, že bude vždy možné vysledovat či jinak zjistit polohu zákazníka nebo upozornění;

4. V případě, že se Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) nepodaří zjistit přesnou polohu zákazníka nebo upozornění, může být možné zjistit pouze přibližnou polohu. Společnost Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) nemůže nijak zaručit, že se jí vždy podaří zjistit přesnou polohu zákazníka.

5. SOS Přívěsek nebude fungovat, pokud: (a) není zákazníkova měsíční monitorovací služba aktivní, nebo pokud smlouva vypršela anebo byla z jakéhokoli důvodu zrušena; (b) nemá SOS Přívěsek dostatečné napájení; (c) se zákazník nachází mimo Českou republiku nebo pracovní rozsah sítě GSM; (d) je přítomno rušení bezdrátové sítě v důsledku atmosférických nebo topografických podmínek, omezení kapacity telefonní sítě, aktů války, vládních činností, terorismu, občanských nepokojů, selhání systému včetně selhání internetu, výpočetní techniky, telekomunikace nebo jiných systémových selhání a v důsledku dalších faktorů a podmínek technického rázu nebo zásahu vyšší moci;

Omezení.

Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že SOS Přívěsek nemusí zaznamenat všechny pády. SOS Přívěsek nemusí zaznamenat postupné sesunutí z polohy vsedě, pomalé pády nebo pády z nízkých výšek. Zákazník dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že schopnost SOS Přívěsku zaznamenat pád, včetně výšky a váhy zákazníka, může být ovlivněna i jinými podmínkami. Kromě toho zákazník rozumí a bere na vědomí, že v případě stisku tlačítka SOS po přibližně méně než třiceti vteřinách od zaznamenaného pádu nedojde k odeslání upozornění do centra Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz). V případě nouze musí zákazník vždy stisknout tlačítko SOS. Zákazník musí SOS Přívěsek neprodleně vrátit společnosti Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) na její vyžádání a začít používat náhradní SOS Přívěsek od jeho přijetí. Zákazník dále bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že jakékoli šňůrky k zavěšení Přívěsku okolo krku představují riziko přiškrcení, které může vést až k vážným úrazům či smrti.

Reklamace.

Zákazník bere na vědomí, že v případě reklamace zařízení musí písemně, emailem nebo telefonicky informovat společnost Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz), že zařízení není funkční. Společnost Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) vynaloží přiměřené úsilí, aby se s zákazníkem spojila a eliminovala možnost, že zařízení není funkční v důsledku chybného zacházení. Pokud společnost Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) dospěje k názoru, že zařízení není funkční v důsledku technické závady, zašle na zákazníkovu adresu náhradní zařízení, a to formou výměnné zásilky prostřednictvím kurýrní společnosti. Zákazník předá kurýrovi nefunkční zařízení s veškerým příslušenstvím a převezme nové, náhradní, zařízení.

Používání náhradního zařízení nemá vliv na výši měsíčního poplatku.

Společnost Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) ve standardní reklamační lhůtě 30  dní prověří stav zařízení a informuje zákazníka o výsledku reklamace. V případě uznání reklamace bude na zákazníkovu adresu zasláno nové nebo opravené zařízení opět formou výměnné zásilky. Zákazník předá kurýrovi náhradní zařízení, a ten ho doručí zpět do společnosti Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz).

8.

Vznik, přerušení a záník smlouvy.

Vznik smlouvy.

Odesláním objednávky přes webové stránky Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) nebo uzavřením objednávky po telefonu zákazník souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Přerušení služby.

Zákazník může požádat o přerušení služby Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) a to až na dobu 12 měsíců. Přerušení služby je zpoplatněno jednorázovým poplatkem 200,- Kč. Pokud nedojde k obnovení, služba bude automaticky zrušena.

Úhrada měsíčního poplatku.

Zákazník může hradit měsíční poplatek převodem z účtu, složenkou nebo přes SIPO. Platba složenkou je zpoplatněna částkou 20,- Kč a bude zahrnuta do měsíční fakturace. Pokud nedojde k úhradě měsíčního poplatku ve splatnosti faktury, bude účtován poplatek 200,- Kč za zpracování upomínky.

Zánik smlouvy.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Odstoupením od smlouvy ve zkušební lhůtě 30 dní od doručení zboží, je společnost Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) povinna vrátit pořizovací cenu SOS Přívěsku. Zákazník musí na své náklady doručit SOS Přívěsek do společnosti Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz). Vrácení peněz probíhá vždy na konci kalendářního měsíce, ve kterém bylo zboží doručeno do společnosti Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz).

Po uplynutí zkušební doby je výpovědní lhůta 1 kalendářní měsíc. Obě smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu s výpovědní dobou 1 kalendářního měsíce, která počíná běžet prvním kalendářním dnem v měsíci následujícím po odeslání výpovědi.

Smlouva dále zaniká dnem úmrtí zákazníka.

9.

Změny

Tyto Podmínky můžeme změnit, pokud Vám poskytneme předchozí upozornění (nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti takové změny) a možnost se vyjádřit nebo tuto smlouvu vypovědět. Pokud budete po okamžiku změny Podmínek služby používat, budeme to považovat za přijetí pozměněných Podmínek.

10.

Spory

Budete-li vznášet jakýkoli nárok, budete-li mít důvod k podání žaloby nebo vedení sporu („nárok") s námi vyplývající z této smlouvy nebo související s touto smlouvou nebo se Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz), bude řešen výhradně podle českého práva. Tato smlouva a každý nárok, který by mohl vzniknout mezi námi a Vámi, se bude řídit zákony České republiky bez ohledu na kolizní normy.

Domnívate-li se, že Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) porušil jakoukoli svou povinnost vyplývající z této smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, můžete podat stížnost přímo Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz). V případě, že nebudete spokojeni s výsledkem či řešením Vaší stížnosti, můžete se obrátit na příslušný soud, Českou obchodní inspekci nebo jiný příslušný dozorový orgán.

Pokud někdo vznese vůči nám nárok týkající se Vašich aktivit, obsahu nebo informací na Safety Guard, máte povinnost k náhradě škody (včetně přiměřených právních poplatků a nákladů) vzniklé Safety Guard v souvislosti s takovým nárokem.

11.

Definice

„Datum aktivace" znamená den, ve kterém dojde k aktivaci Služeb.

„Safety Guard" nebo „pomocVnebezpečí.cz“ znamená poskytovatel Služeb a funkce a služby, které zpřístupňujeme, a to prostřednictvím SOS Přívěsku.

„SOS Přívěsek“ znamená zařízení, jehož zakoupením u Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz) se stáváte jeho vlastníkem a jehož prostřednictvím vysíláte do  Monitorovacího centra informaci o Poplachu.

„Obsah" znamená jakýkoliv obsah a/nebo informace, které zveřejníte jako příspěvek na Safety Guard, včetně zejména jakéhokoliv obsahu a/nebo informací o Vás a Vašich aktivitách.

„Monitorovací centrum“ znamená jakýkoliv pult centrální ochrany vlastněný a/nebo provozovaný třetí osobou ve prospěch Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz), který bude tvořit součást Služeb.

“Operátor služby Pomoc v nebezpečí” = pracovník společnosti Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz)

„Údaje" znamenají obsah a informace, které třetí osoby mohou načíst ze Safety Guard nebo poskytnout Safety Guard přes webové stránky.

Pod pojmem „zveřejnit" myslíme umístění příspěvku na Safety Guard nebo jiné zpřístupnění naší společnosti (například pomocí aplikace).

„Kontakt" znamená kontaktní údaje třetích osob, které jste nám dal(a) k dispozici, když jste se registroval(a) k použití Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz), přičemž tyto kontaktní údaje mohou být kdykoliv po dobu trvání této smlouvy změněny nebo aktualizovány.

„Detaily" znamenají ty detaily, které jste nám poskytl(a), a o kterých jste si vědom(a), že mohou být zveřejněny v souladu s Podmínkami.

Pod pojmem „použití" máme na mysli užití, rozmnožování, veřejnou produkci nebo zpřístupnění, distribuci, úpravu a překlad.

Pod pojmem „Služby" míníme služby Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz), jak jsou kdykoliv po dobu trvání této smlouvy popsány na našich webových stránkách, a které jsou určeny státním příslušníkům České republiky nebo osobám, které mají v České republice bydliště.

„Duševní vlastnictví" znamená veškerá práva duševního vlastnictví obsažená nebo spojená s Obsahem, včetně zejména autorských práv, vzorů, obchodních jmen a ochranných známek, patentů (a případných patentových přihlášek), důvěrných informací, know-how, a to v každém jednotlivém případě (jsou-li způsobilé k registraci) registrovaných i neregistrovaných.

„Podmínky" znamenají ujednání této smlouvy.

„Měsíční poplatky" znamenají ceny splatné za Služby, jak jsou uvedeny na našich webových stránkách.

„Zúčtovací období" znamená období, za které jsou placeny Služby; počátek Zúčtovacího období je určen Datem aktivace.

„Výpovědní doba" znamená časový úsek počínající okamžikem přijetí oznamení o změnách Měsíčních poplatků a končící nejbližším nebo dalším následujícím Zúčtovacím obdobím, jak uvedeno v článku 8 Podmínek.

12.

Ostatní ujednání

Tyto Podmínky a smluvní ujednání uvedená v tomto dokumentu obsahují úplnou dohodu mezi Vámi a Safety Guard a nahrazují veškeré předchozí smlouvy, dohody nebo ujednání. Smlouva nabývá účinnosti Datem aktivace za předpokladu, že dojde k zaplacení prvního Měsíčního poplatku v souladu s těmito Podmínkami.

Berete na vědomí a souhlasíte, že jste nebyl(a) nucen(a) tuto smlouvu uzavřít na základě jakéhokoli prohlášení, záruky, vyjádření, smlouvy nebo jakékoliv dohody, která by byla učiněna přímo námi nebo v souvislosti se Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz), s výjimkou případů, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

Pokud bude jakákoliv část této smlouvy shledána nevymahatelnou, zůstane zbývající část platná a účinná.

Pokud nebudeme vymáhat jakákoli oprávnění plynoucí z této smlouvy, nebude to považováno za zřeknutí se ani těchto, ani jiných práv.

Všechny změny nebo zrušení těchto Podmínek musí být učiněny písemně a námi podepsány.

Nejste oprávněn(a) bez našeho souhlasu převádět žádná svá práva nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek na někoho jiného.

Všechny naše povinnosti a oprávnění vyplývající z těchto Podmínek jsou volně převoditelné v souvislosti s fúzí, akvizicí nebo prodejem majetku nebo ze zákona nebo jiným způsobem.

Nic v těchto Podmínkách nám nebrání v tom, abychom postupovali v souladu s právními předpisy.

Tyto Podmínky nezakládají žádná oprávnění třetím osobám.

Při používání Safety Guard nebo přístupu k němu budete dodržovat všechny platné zákony.

Společnost Safety Guard (pomocVnebezpečí.cz)